ზეთი
საცხებ საპოხი მასალები ზეთი

ძრავის ზეთი, ჰიდრავლიკის ზეთი, ტაოტი, კარობკის ზეთი